Panoràmica Valldan

Notícia

Coronavirus: Mesures urgents del Govern Espanyol

En el BOE publicat el 18 de març de 2020 s'hi inclouen un conjunt de mesures per paliar els efectes econòmics i socials del coronavirus. En aquest recull de mesures, s'hi inclouen diferents actuacions relacionades amb:

 • Ajudes Socials
 • Desenvolupament Laboral
 • Hipoteques
 • Treballadors autònoms
 • Telecomunicacions
 • Contractació Laboral
 • Atur
 • Ajudes econòmiques per empreses i autònoms.
 • Investigació

Seguidament us presentem un resum d'aquest conjunt d'actuacions que inclòu el Real Decret-llei 8/2020, de 17 de març., amb la voluntat de sintetitzar i facilitar l'anàlisi i la lectura dels apartat que siguin del teu interès:

 

AJUDES SOCIALS

CAPÍTOL 1 - Mesures de recolzament als treballadors, famílies i col·lectius vulnerables. (pag. 12)

Art. 1 - Concessió d'un suplement de crèdit en el pressupost del “Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030” per finançar un Fons Social Extraordinari destinat exclusivament a les conseqüències socials del COVID-19 (pag. 12)
Art.2 - Distribució del Fons social Extraordinari entre les comunitat autònomes i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. (pag.13)

Art.3 - Destí del superàvit de les entitats locals corresponent a 2019 i aplicació al 2020 de la disposició addicional setzena del text refós de la "Llei reguladora de les Hisendes Locals" (pag.13)
Art.4 - Garantia de subministrament d'aigua i energia a consumidors vulnerables. (pag.14)

 

LABORAL


Art.5 - Caràcter preferent del treball a distància (pag. 15)
Art.6 - Dret d'adaptació de l'horari i reducció de jornada (pag. 15)

 

HIPOTEQUES


Art.7 - Moratòria de deute hipotecari per l'adquisició de domicili habitual. (pag. 16)
Art. 8 - Àmbit d'aplicació de la moratòria de deute hipotecari per l'adquisició de domicili habitual. (pag. 17)
Art. 9 - definició de la situació de vulnerabilitat econòmica. (pag. 17)
Art. 10. Fiadors, avaladors i hipotecants no deutors. (p.18)
Art. 11 - Acreditació de les condicions subjectives. (pag.18)
Art. 12 - Sol·licitud de moratòria sobre els deutes hipotecaris immobiliaris. (pag. 18)
Art. 13 - Concessió de la moratòria (p. 19)
Art. 14 - Efectes de la moratòria (pag. 19)
Art. 15 - Inaplicació d'interessos moratoris. (pag. 19)
Art. 16 - Conseqüències de l'aplicació indeguda pel deutor de les mesures per la reestructuració del deute hipotecari immobiliari. (pag. 19)

 

TREBALLADORS AUTÒNOMS


Art. 17 - Prestació extraordinària per cessament d'activitat per als afectats per declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. (pag. 19)

 

TELECOMUNICACIONS


Art. 18 - Garantia de manteniment dels serveis de comunicacions electròniques i la connectivitat de banda ampla. (pag. 20)
Art. 19 - Garantia de prestació del servei universal de telecomunicacions. (pag. 21)
Art. 20 - Suspensió de la portabilitat
Art. 21 - Interrupció del termini per la devolució de productes durant la vigència de l'estat d'alarma (pag. 22)

 

CONTRACTACIÓ LABORAL

CAPÍTOL 2 - Mesures de flexibilització dels mecanismes d'ajust temporal d'activitat per evitar acomiadaments. (pag. 21)
Art. 22 - Mesures excepcionals en relació amb tots els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major. (pag. 21)
Art. 23 - Mesures excepcionals en relació amb tots els procediments de suspensió i reducció de jornada per causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció. (pag. 22)
Art. 24 - Mesures extraordinàries en matèria de cotització en relació als procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major relacionats amb el COVID-19. (pag. 23)

 

ATUR


Art. 25 - Mesures extraordinàries en matèria de protecció per atur en aplicació dels procediments referits en els articles 22 i 23. (p. 23)
Art. 26 - Limitació temporal dels efectes de la prestació extemporània de sol·licituds de prestacions per atur. (p.25)
Art. 27 - Mesures extraordinàries relatives a la pròrroga del subsidi per atur i a la declaració anual de rendes. (p.25)
Art. 28 - Plaç de duració de les mesures previstes al Capítol II (pag. 25)

 

AJUDES ECONÒMIQUES PER EMPRESES I AUTÒNOMS

 

CAPÍTOL 3 - Garantia de liquidesa per sostenir l'activitat econòmica davant les dificultats transitòries conseqüència de la situació (pag. 26)

 

SeccIó1 - Línia d'avals per les empreses i autònoms per pal·liar els efectes econòmics del COVID-19 i ampliació del límit d’endeutament net del ICO.

Art. 29 - Aprovació d'una línia per la cobertura a conte de l'Estat de finançament atorgada per entitats financeres a empreses i autònoms. (pag. 26)

 

Secció 2 - Ampliació del límit d'endeutament net del ICO amb la finalitat d'augmentar els imports de les Línies ICO de finançament a empreses i autònoms. (pag. 26)

Art. 30 - Ampliació del límit d'endeutament net del ICO amb la finalitat d'augmentar les Línies ICO de finançament a empreses i autònoms. (pag. 26)
Art. 31 - Línia extraordinària de cobertura asseguradora. (pag. 26)

Art. 32 - Atribució de competències pel despatx duaner. (pag. 27)

Art. 33 - Suspensió de terminis en l'àmbit tributari. (pag. 28)

Art. 34 - Mesures en matèria de contractació pública per pal·liar les conseqüències del COVID 19. (pag. 29)

Art. 35 - Mesures financeres dirigides als titulars d'explotacions agràries que hagin subscrit préstecs com conseqüència de la situació de sequia de 2017. (pag. 33)
 

INVESTIGACIÓ


CAPÍTOL IV - Mesures de recolzament a la investigació del COVID-19
Art. 36 - Mesures laborals excepcionals en l'àmbit de les entitats públiques integrants del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació. (pag. 33)
Art. 37 - concessió de crèdits extraordinaris en el pressupost del Ministeri de Ciència i innovació en relació amb la investigació científica en l'àmbit del Coronavirus COVID-19
Art. 38 - Regles relatives a les aportacions dineràries efectuades per l'institut de Salut Carles III i el Consell Superior d'Investigacions Científiques per la investigació científica i tècnica derivada de l'emergència sanitària causada pel coronavirus COVID-19. (pag. 35)
 

ALTRES MESURES


CAPÍTOL V - Altres mesures de flexibilització (pag. 36)
Art. 39 - Règim especial de convenis relacionats amb el COVID-19. (pag. 36)
Art. 40 - Mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de Dret privat (pag. 36)
Art. 41 - Mesures extraordinàries aplicables al funcionament dels òrgans de govern de les Societats Anònimes Cotitzades. (pag. 37)
Art. 42 - Suspensió del termini de caducitat dels seients del registre durant la vigència del real decret de declaració d'estat d'alarma.
Art. 43 - Termini del deure de sol·licitud de concurs. (pag. 39)

 

PLAN ACELERA (pag. 46)

 1. Mesures de recolzament per accelerar el procés de digitalització de les pimes des de l’assessorament i la formació. (pag. 46)
 2. Mesures de recolzament a la creació de solucions tecnològiques per la digitalització de les pimes. (pag. 46)
 3. Mesures de recolzament financer per la digitalització de les pimes. (pag. 46)