JUNY 2017

Ajudes a empreses: eficiència energètica


Programa d’ajudes per a actuacions d’eficiència energètica en PIME i en gran empresa del sector industrial (Convocatòria)

 

OBJECTE

Convocatòria del Programa d’ajuts per a actuacions d’eficiència energètica en PIME i Gran Empresa del sector industrial. 

Aquesta convocatòria té la finalitat de seleccionar, en règim de concurrenciasimple, els beneficiaris de les ajudes que, complint les condicions i requisits exigidospor les seves bases reguladores, realitzin actuacions que redueixin les emissions de diòxid de carboni mitjançant la millora de l’eficiència energètica, contribuyendoa assolir amb això els objectius de reducció del consum d’energia final que fixa la Directiva 2012/27 / UE i, en cas de cofinançament FEDER, així mateix d’acord amb les normes que regeixin el Programa Operatiu FEDER de Creixement Sostenible 2014-2020, tot això en l’àmbit de la PIME i Gran Empresa del sector industrial.

 

POSSIBLES BENEFICIARIS

a) Les empreses que tinguin la consideració de pime o de gran empresa del sector industrial, el CNAE de 2009 es trobi dins dels relacionats a la base 6.1a.

b) Les empreses de serveis energètics, entenent com a tal la definició més àmplia possible de les organitzacions que aportin aquest tipus de serveis. Per poder ser beneficiàries, aquestes empreses hauran d’actuar en funció d’un contracte de serveis energètics amb alguna de les empreses que s’indiquen a l’apartat a) i dur a terme les inversions incloses en la tipologia de projectes recollits en aquestes bases, havent d’acreditar la seva actuació com a empresa de serveis energètics i la inversió realitzada.

 

ACCIONS SUBVENCIONABLES

Per poder acollir-se al programa, les actuacions hauran d’aconseguir una reducció de les emissions de diòxid de carboni i del consum d’energia final, mitjançant la millora de l’eficiència energètica pel que fa a la seva situació de partida i complir amb les condicions establertes per les presents bases.

– Les actuacions deuen ser realitzades per PIME o grans empreses en instal·lacions del sector industrial el CNAE de 2009 es trobi dins dels quals es relacionen a la base sisena o per empreses de serveis energètics.

– Les actuacions d’estalvi i eficiència energètica han de complir els requisits que s’estableixen a l’annex I i s’han d’enquadrar en una o diverses de les següents tipologies:
1) Millora de la tecnologia en equips i processos industrials
2) Implantació de sistemes de gestió energètica

– Les actuacions hauran de complir la normativa vigent que els sigui d’aplicació, així com comptar amb les preceptives llicències i autoritzacions administratives en el cas que l’actuació ho requereixi.

 

DESPESES SUBVENCIONABLES

Només es consideraran elegibles, i per tant només podran ser objecte d’ajuda amb càrrec al Programa, les inversions que siguin necessàries per aconseguir una millora de l’eficiència energètica, i que es realitzin en l’adquisició de béns o de serveis per part del beneficiari de l’ajuda, i que puguin justificar mitjançant la corresponent comanda i / o contracte relatius a les actuacions realitzades, així com els seus corresponents factures i justificants de pagament al proveïdor. No es consideren, per tant, elegibles els costos propis (personal, funcionament o despeses generals). Podrà ser elegible, l’IVA suportat, sempre que no sigui susceptible de recuperació o compensació. Els costos elegibles per a cadascuna de les tipologies d’actuació, hauran de respondre als considerats en el següent apartat 2 corresponents a cadascuna de les actuacions previstes en l’annex I.

 

DURADA

El termini màxim per a la conclusió de les actuacions objecte d’ajut serà de vint (24) mesos des de la data de notificació de la resolució de la concessió de l’ajut.

 

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Aquest Programa està dotat inicialment d’un pressupost màxim que asciendea la quantitat total de 63.759.000 euros.

El 40% d’aquest pressupost, és a dir 25.503.600 euros, estarà reservat per a projectes presentats per petites i mitjanes empreses.

 

QUANTIA

Els ajuts atorgats a l’empara del Programa, s’instrumentaran sota la modalitat de lliurament dinerari sense contraprestació, amb una quantia que serà la menor de les tres que estableix la base 5a.

 

LLOC DE PRESENTACIÓ

Les sol·licituds per a la participació en el present Programa s’efectuaran de manera telemàtica a través de l’aplicació que estarà disponible en l’adreça d’internet de l’IDAE (www.idae.es).

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Els ajuts objecte d’aquesta convocatòria podran sol·licitar des de l’endemà del dia en què conclogui el termini d’un mes natural des de la data de publicació de l’extracte de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat i fins a la conclusió de la vigència de la present convocatòria, la qual cosa succeirà quan es produeixi la primera de les següents circumstàncies:

a. Que d’acord amb les sol·licituds rebudes, s’esgoti el pressupost disponible, incloses, si escau, les possibles ampliacions pressupostàries que es puguin acordar.

b. Que transcorri un any natural des de la data de publicació de l’extracte de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat, sense perjudici del que estableix l’apartat següent.

 

NORMATIVA

Bases reguladores (BOE 122 de 23.5.2017)