JULIOL 2020

Ajudes SOC Microempreses i Autònoms


L’actuació subvencionable objecte d’aquesta convocatòria, és el manteniment l’ocupació de les persones treballadores contractades en les microempreses i per part de persones treballadores autònomes dins l’entorn actual de COVID19.

Termini: Fins el 30 de setembre, inclòs.

Actuacions subvencionables

1- L’actuació subvencionable objecte d’aquesta convocatòria, és el manteniment l’ocupació de les persones treballadores contractades en les microempreses i per part de persones treballadores autònomes.

2- Es comptabilitzaran les persones treballadores que estiguessin formant part de la seva plantilla en el moment en què es va declarar l’estat d’alarma i l’hagin mantingut durant el període de suspensió de l’activitat empresarial provocada per l’estat d’alarma. Així mateix, ha d’existir un contracte formalitzat entre la persona treballadora i l’entitat beneficiària, en qualsevol modalitat contractual i una jornada igual o superior al 50%.

3- A efectes de determinar la quantia de l’ajut, es comptabilitzarà un màxim de 3 persones de la plantilla, per entitat beneficiària.

4- Per tal que l’actuació sigui subvencionable, les entitats beneficiàries han de mantenir el 100% la plantilla que tenien en el moment en què es va declarar l’estat d’alarma, com a mínim, durant els dotze mesos següents a l’atorgament de l’ajut per al reinici de l’activitat. Les baixes voluntàries de les persones treballadores, tant si les entitats beneficiàries les han pogut substituir com si no, seran considerades plantilla a efectes de compliment de l’objecte de la subvenció.

5- L’entitat beneficiaria, haurà d’identificar les persones que formen part de la seva plantilla en el moment de declarar-se l’estat d’alarma, i acreditar la seva permanència un cop exhaurit el termini de dotze mesos, d’acord amb les condicions previstes a l’apartat anterior

 

Entitats beneficiàries

Les entitats beneficiàries dels ajuts són les microempreses, constituïdes legalment, i les persones treballadores autònomes donades d’alta al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA) o a una mutualitat del col·legi professional com a sistema alternatiu, amb domicili fiscal i, si escau, el centre de treball a Catalunya i que ocupin fins a 10 persones treballadores que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l’estat d’alarma regulat al Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

S’entendrà com a suspensió d’activitat els supòsits següents:

– La suspensió de l’obertura de tots aquells establiments indicats a l’article 10 i l’Annex del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i qualsevol altra normativa que l’afecti que es pugui aprovar amb posterioritat.

– La suspensió d’activitat a conseqüència d’haver patit una reducció dràstica i involuntària de més del 75% de la seva facturació durant el període en què, d’acord amb la normativa vigent, l’activitat econòmica general hagi estat suspesa, en comparació amb el mateix període de l’any anterior, a conseqüència dels efectes de la COVID-19. En el cas de persones treballadores autònomes o microempreses amb una antiguitat inferior a un any la comparació s’haurà de realitzar fent la mitjana dels resultats mensuals des de l’alta al RETA o inscripció.

 

Aplicació pressupostària i import convocat

– L’import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions per a aquesta convocatòria és de 5.000.000,00 euros, del pressupost del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i tenen un caràcter pluriennal per als anys 2020 i 2021, a càrrec de la partida pressupostària D/470000100/3310/0000 FGFSE20, del 2020 i del 2021, tal com estableix l’article 25 del Decret llei 16/2020, de 5 de maig. Els imports es distribuiran de la manera següent: a càrrec de l’exercici 2020, es destina un import de 4.500.000,00 corresponent al 90% de la bestreta i a càrrec de l’exercici 2021, es destina l’import de 500.000,00 euros, corresponent al 10% restant.

 

Quantia

– D’acord amb el que preveu l’article 22.2 del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, la quantia de la subvenció és un mòdul econòmic de 4.369,05 euros per persona treballadora de plantilla, per un màxim de tres unitats de mòdul, i d’acord amb l’article 2.3 d’aquesta Resolució. En la determinació de la quantia s’ha pres com a referència una quantia equivalent al 50% del Salari Mínim Interprofessional per a sis mesos, més un 31,4% de despeses de cotització a la Seguretat Social a càrrec de l’entitat o persona contractant, d’acord amb l’informe tècnic elaborat al respecte.

– Un cop executada l’actuació, en el cas de no complir el compromís previst a l’article 2.4 d’aquesta Resolució, es reduirà la quantia de l’ajut en la mateixa proporció al nombre de dies globals de tota la plantilla en què no s’ha mantingut aquest compromís.

 

Sol·licituds i altres tràmits

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació, s’han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a l’espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya ( http://web.gencat.cat/ca/tramits ), concretament buscant el tràmit Programa d’Incentius al manteniment de la contractació en microempreses i persones treballadores autònomes en el cercador de Tràmits gencat. També es pot trobar informació a la pàgina web del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/ ).

 

Link Convocatòria: AQUI

Per veure tot el llistat de requisits per a la present convocatòria, consultar article 4 del següent link: AQUI

Contacte Agència de Desenvolupament del Berguedà: empresa@adbergueda.cat