JULIOL 2020

Ajuts a Nuclis de recerca industrial - Economia Ci


Recentment s’han publicat les bases reguladores de la línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d’Economia Circular, específicament en l’àmbit dels residus.

 

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d’Economia Circular, específicament en l’àmbit dels residus.

Beneficiàries
2.1. Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses amb ànim de lucre (veure el punt 2 del glossari de l’annex 2) que tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim quatre anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut. Com a data de constitució de l’empresa, es considerarà la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg) o la data d’alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d’empresaris individuals.

També podran participar les entitats cooperadores (veure el punt 4 del glossari de l’annex 2) que no participen econòmicament en el projecte i que, per tant, no són beneficiàries d’aquest ajut, però poden donar suport en quelcom que pugi reforçar algun aspecte del projecte o bé en quelcom que resulti d’ interès per a aquesta entitat cooperadora i pel projecte. El paper d’aquestes entitats, si és el cas, s’haurà d’explicar a la memòria del projecte i es tindrà en compte en la seva valoració. Aquestes entitats cooperadores hauran de tenir establiment
operatiu a Catalunya o bé en alguns dels següents països: Alemanya, Regne Unit, Països Baixos, Dinamarca, Finlàndia i Canadà.

La participació d’aquestes entitats s’haurà d’acreditar mitjançant la presentació d’una carta signada per aquestes entitats en la que s’hi indiqui el seu rol i compromís dins del projecte.
2.2. No poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els agents del sistema d’R+D+I (veure punt 3 del glossari de l’annex 2) que únicament podran participar en el projecte dins de la partida de subcontractació o de col·laboracions externes i sempre que realitzin tasques necessàries pel desenvolupament del projecte, la qual cosa haurà d’estar acreditada a la memòria del mateix.
Tampoc podran ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses amb ànim de lucre l’accionariat de les quals pertanyi en més d’un 25% a agents del sistema d’R+D+I.
2.3 Aquesta línia s’acull al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352 de 24.12.2013) pel que fa les despeses d’auditoria, i al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel que es declaren determinats ajuts compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 107 i 108 del mencionat Tractat pel que fa a la resta de despeses.
En base al que estableix aquests Reglaments queden fora d’aquesta línia d’ajuts, els  següents:
a) Els ajuts concedits a les empreses que operen als sectors de la pesca i l’aqüicultura, regulats pel Reglament (UE) núm. 1379/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2013.
b) Els ajuts a les empreses dedicades a la producció primària dels productes agrícoles.
c) Els ajuts a les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles en els casos següents:

1. Quan l’import de l’ajut es determini en funció del preu o la quantitat de productes d’aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.
2. Quan l’ajuda estigui supeditada a que una part o la totalitat de la mateixa es repercuteixi als productors primaris.

Requisits de les beneficiàries
3.1 Les sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) Donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors/ores de l’entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d’acord amb el que disposen l’article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social; el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de treballadors amb
discapacitat i el Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l’aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment. Aquest requisit només és aplicable en el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a cinquanta persones.
b) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social, i no tenir deutes amb ACCIÓ ni amb les seves empreses participades. Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d’atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.
c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiàries previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
d) Indicar, d’acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i d’intervenir-hi en llurs centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista. Aquest requisit només és aplicable en el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones.
e) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, o, si han estat sancionades, haver aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.
f) Disposar d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció; així com d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
g) Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de les empreses de 50 o més treballadors/ores, s’haurà d’elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un Pla d’igualtat, d’acord amb el que estableix l’article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes, en la redacció donada per el Reial Decret Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats entre fones i homes en la feina i l’ocupació.
h) No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat interior.
i) No trobar-se en situació de crisi d’acord amb el Reglament (UE) 651/2014 (RGEC) de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajut compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (veure punt 1 del glossari de l’annex 2 d’aquestes bases).
j) No haver estat condemnades en sentència ferma, ni la persona jurídica ni les persones físiques adscrites a l’execució de l’activitat subvencionada, per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, així com per tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexuals, incloent-hi la pornografia, de conformitat amb la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, en la redacció donada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.
k) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, d’acord amb el que estableix l’article 11.1 de la Llei 17/2015 de 21 de juliol d’igualtat efectiva entre dones i homes.
l) No haver superat la quantitat màxima d’ajuts de minimis que pot rebre una empresa en el període dels 3 darrers exercicis fiscals.
m) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
n) En el cas que el sol·licitant sigui una persona física empresària, estar donat d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

3.2 El compliment d’aquests requisits s’acreditarà d’acord amb el que estableix la base 6 d’aquest annex 1.
3.3 Les sol·licitants amb una despesa subvencionable prevista igual o superior als 200.000,00 euros han de ser APTES financerament. S’ha de tenir en compte que:
En el cas que la sol·licitant hagi presentat més d’una sol·licitud a una convocatòria, es tindrà en compte la suma de totes les despeses subvencionables sol·licitades.
En el cas de grups empresarials amb obligació legal de consolidar comptes, l’avaluació es farà dels comptes anuals individuals del sol·licitant.
En el cas de filials de companyies estrangeres exemptes legalment d’auditar comptes que només disposin de comptes consolidats, l’avaluació es farà dels comptes consolidats només si la companyia matriu respon dels deutes de la filial; si no és així, aquestes empreses no es podran considerar aptes financerament.
L’avaluació consisteix en una anàlisi de la liquiditat, l’autonomia financera, la rendibilitat i la solvència de la potencial beneficiària en base a les dades dels comptes anuals (balanç i compte de pèrdues i guanys) de l’últim exercici tancat, presentats al Registre Mercantil, o informe d’Auditoria si l’empresa està auditada. L’avaluació serà APTE a partir d’un resultat de 4 (detall al punt 5 del glossari de l’annex 2).
Les sol·licitants tenen la possibilitat de validar la seva aptitud financera omplint el formulari d’Autoavaluació financera disponible al web d’ACCIÓ (http://webforms.accio.gencat.cat/formularis/serveis/autoavaluaciofinancera.jsp).
En el cas que el resultat de l’avaluació financera sigui NO APTE la sol·licitant no podrà ser beneficiària de l’ajut, a excepció de les consideracions següents:
a) En el cas de sol·licitants que pertanyin a un grup empresarial, es considerarà apte en el cas que una de les empreses del grup, considerada apte, i que pugui acreditar que té capacitat financera suficient per afrontar el projecte, presenti un escrit signat pel seu responsable legal responsabilitzant-se de la realització del projecte en el cas que la sol·licitant no pugui dur-lo a terme. Es considera que existeix grup quan una entitat ostenti o pugui ostentar el control d’una altra o unes altres segons els criteris establerts en l’article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la seva residència i de l’obligació de formular comptes anuals consolidats.
b) En el cas de beneficiàries no aptes que haguessin fet una ampliació de capital posterior a l’exercici avaluat i aquesta hagi estat registrada al Registre Mercantil amb data anterior a la data de presentació de la sol·licitud de la subvenció, ACCIÓ realitzarà una nova avaluació financera tenint en compte l’import d’aquesta ampliació.
Un cop rebudes les sol·licituds, ACCIÓ comprovarà l’avaluació financera per validar els resultats de les autoavaluacions.

 

Per veure més informació, consultar les Bases AQUI