JULIOL 2017

Ajuts en finançament de circulant i inversió


Línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament del circulant i la inversió en projectes d’innovació, internacionalització i industrialització (Bases reguladores)

 

 Organisme atorgant – GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ

 

 

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les pimes industrials i de serveis relacionats amb seu social o seu operativa a Catalunya.Objecte – L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts en forma de garantia en operacions de préstec per al finançament dels projectes d’innovació, internacionalització o industrialització que es descriuen a la base 5.

 

 

Accions Subvencionables

Seran elegibles els projectes d’innovació, internacionalització o industrialització que comportin una despesa mínima de 100.000,00 euros i que tinguin un impacte cert i quantificable sobre els aspectes següents: 

a) L’increment o el manteniment de la capacitat productiva. 

b) La creació o el manteniment de l’ocupació, i es valorarà especialment la qualitat d’aquesta ocupació i la retenció de talent. 

c) La dinamització de l’activitat en la cadena de valor, especialment pel que fa als proveïdors locals. 

d) L’ús intensiu de les tecnologies de la informació i de les comunicacions en els seus processos productius i en la resta dels seus àmbits d’activitat. 

e) L’increment de les exportacions.

 

 

Les condicions dels préstecs són: 

a) Finalitat: finançament de circulant i inversions vinculades al projecte elegible. 

b) Import: fins al 100% de la necessitat de circulant, amb un mínim de 100.000,00 euros i un màxim de 500.000,00 euros per titular o grup. 
En el supòsit de finançament d’inversions, l’import màxim és d’1.000.000,00 d’euros i no pot excedir del 80% de les despeses acceptades. L’import màxim de préstecs per empresa o grup empresarial és d’1.000.000,00 d’euros. 

c) Termini: el termini màxim del préstec, en el cas del circulant, serà de fins a 5 anys, amb la possibilitat d’un període de carència d’amortització de capital de fins a 1 any, inclòs en aquest termini. En el cas d’inversió serà de fins a 10 anys, amb dos anys de carència també inclosos en el termini. 

d) Desemborsament: en el cas de finançament de circulant, en una sola vegada a la formalització de l’operació; en el supòsit d’inversions es produirà de forma gradual, pel percentatge finançat corresponent, contra presentació dels justificants de la inversió efectivament realitzada en un termini màxim de 24 mesos. 

e) Amortització: el préstec s’amortitzarà per períodes vençuts. 

f) Comissió d’obertura: màxima del 0,50% del nominal del préstec. 

g) Tipus d’interès: el tipus d’interès dels préstecs serà variable de l’euríbor a 12 mesos més un diferencial de fins al 3%. 

h) Interès de demora: tipus d’interès vigent + el 6%. 

i) Garantia: 
A càrrec del client: les considerades suficients a criteri de l’ICF per un màxim del 50% del risc.

 

 

Quantia

El Departament d’Empresa i Coneixement respon del 50% del deute pendent de cada préstec formalitzat per mitjà de l’Institut Català de Finances (ICF).

 

 

Lloc de Presentació

Les sol·licituds s’han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que estarà a disposició de les empreses beneficiàries al web de l’ICF (www.icf.cat), juntament amb la documentació que preveu la base 6.3.

 

 

Termini de Presentació – Es determinarà en la convocatòria

 

 

 Normativa Bases i convocatòria (DOGC núm. 7414 – 18/7/2017)