FEBRERo 2020

Ajuts per l'emprenedoria ONCE


Recentment s’han publicat la línia d’ajuts per l’emprenedoria de persones amb discapacitat 2018-2022 de la Fundación ONCE (Organisme Intermedi del Programa Operatiu FSE d’Inclusió Social i Economia Social, 2014-2020).

Les bases estableixen que podran ser beneficiàries dels ajuts les persones amb discapacitat, amb grau igual o major al 33%, pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei (sempre que aquesta incapacitat sigui compatible amb el treball que exercirà la persona emprenedora).

 

Els sol·licitants que reuneixin els requisits establerts en aquesta convocatòria, podran optar a un ajut econòmic mínim de 3.000 euros, a fons perdut, com a suport a la seva inserció laboral mitjançant la fórmula de l’autoocupació.

 

Addicionalment, s’incrementarà la quantia de l’ajuda a concedir, si el projecte compleix algun d’aquests factors:

  1. Situació sociolaboral de la persona sol·licitant:
  2. Foment de l’ocupació de persones amb discapacitat:
  3. Foment de sectors en creixement:

 

 

En tot cas, la suma total de l’ajut a concedir, no serà en cap cas superior a 18.000 euros.

 

El termini de presentació de sol·licituds està vigent fins al 31 d’octubre de 2020 (o fins que s’esgoti el pressupost previst).

 

 

Més informació, aquí.