SEPTEMBRE 2020

Contractació Jove: Ajuts


CONVOCATÒRIA D’INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVES PER PART D’EMPRESES O ENTITATS SENSE ANIM DE LUCRE DE LA COMARCA DEL BERGUEDÀ “TREBALL JOVE”.

Objectiu del projecte

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions per a les empreses i entitats d’àmbit social sense ànim del lucre del Berguedà, per la contractació de persones joves residents a la comarca.

Aquesta actuació s’emmarca dins del projecte TREBALLA JOVE impulsat pel Consell Comarcal del Berguedà.

 

Beneficiaris

Poden sol·licitar la subvenció empreses, entitats i autònoms amb domicili social, delegació o centre de treball al Berguedà, sempre i quan contractin persones residents a al comarca del Berguedà que compleixin els requisits següents:

 • Tenir entre 18 i 29 anys.
 • Estar empadronat a la comarca del Berguedà.
 • Haver finalitzat Batxillerat, Cicle formatiu de grau mig, Cicle formatiu de Grau superior o carrera universitària.

 

Característiques de la contractació

 1. La durada del contracte de treball ha de ser de com a mínim, d’un mes.
 2. La jornada pot ser a temps complet o parcial no inferior al 50% de la jornada.
 3. La contractació objecte de la subvenció s’ha de realitzar d’acord a les categories professionals i els salaris bruts anuals aprovats pel conveni laboral que correspongui.
 4. Queden excloses de la subvenció i fora d’aquestes bases les contractacions:
  1. Que es realitzen per jornades inferiors al 50% de la jornada ordinari
  2. Les efectuades per empreses de treball i temporal i les administracions públiques.

 

Característiques de la subvenció

El Consell Comarcal ofereix una subvenció per la contractació de joves de la comarca.

Els ajuts que rebran les empreses seran:
 

 1. D’un 75% del SMI per aquelles contraccions que siguin a mitja jornada, i d’un 50% per les contractacions a jornada completa.
 2. Els contractes podran ser d’obra i servei o indefinits, sempre que es realitzin abans d’acabar l’any en curs, en el qual, la subvenció cobrirà d’un a dos mesos de contracte independentment de la seva modalitat

 

Bases Reguladores de la convocatòria

Convocatòria TREBALL JOVE

 

Més informació: www.bergueda.cat/joventut/treballjove

 

Vídeo: https://youtu.be/AOnbFjx5x9M