MARÇ 2020

Coronavirus: Mesures per autònoms


Mesures per a treballadors per compte propi o autònoms del govern de l’estat

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat aquets dimecres 18 de març de 2020 un decret llei (8/2020 de 17 de març) amb diverses mesures per intentar donar resposta a les  circumstàncies econòmiques excepcionals derivades de la pandèmia de COVID-19.
Us fem un resum d’aquelles que afecten i poden beneficiar al col·lectiu de treballadors
autònoms.

El decret contempla una prestació extraordinària per cessió d’activitat (forçada) per als
afectats per declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19 amb les següents característiques.

1/ Període de temps previst:
Limitada a un mes, a partir del 14 de març.

2/ Qui s’hi pot acollir:
Es treballadors per compte propi o autònoms que:
– Hagin vist suspeses les seves activitats en virtut del que preveu l’esmentat decret, o,
en un altre.
– Quan la seva facturació en el mes anterior al què se sol·licita la prestació es vegi
reduïda, al menys, en un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del
semestre anterior.

3/ Requisits per accedir a la prestació extraordinària per cessament d’activitat.
– Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma, en el règim
especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi.
– Si la seva activitat no es veu directament suspesa en virtut del que preveu el decret
463/2020 de 14 de març, cal acreditar la reducció de la seva facturació en al menys ,
un 75 per cent, en relació amb l’efectuada en el semestre anterior.
– Estar al corrent en el pagament de les quotes de la Seguretat Social. Si no s’està al
corrent de pagament es disposarà d’un termini de trenta dies naturals per ingressar
les quotes degudes.

4/ Quantitat a percebre i condicions.
– La quantia de la prestació regulada en aquest article es determinarà aplicant el 70 per
cent a la base reguladora, calculada de conformitat amb el que preveu l’article 339 de
– la Llei General de la Seguretat Social. Si no s’acredita el període mínim de cotització
per tenir dret a la prestació, la quantia de la prestació serà equivalent a el 70 per cent
de la base mínima de cotització.
– El període temps de la seva percepció s’entendrà com a cotitzat.
– La percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de
Seguretat Social.
– Cooperatives: Els socis treballadors per compte propi, en el règim especial que
correspongui, tindran dret igualment a aquesta prestació extraordinària, sempre que
reuneixin els requisits que estableix aquest article.

Mesures per a treballadors per compte propi o autònoms del govern de
la Generalitat de Catalunya

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat en marxa un ajut, en forma de
prestació econòmica, de fins a 2.000 euros, per a les persones treballadores autònomes.

1/Qui s’hi pot acollir.
– Aquells treballadors autònoms que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la
seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat
econòmica.

2/ Requisits.
– Persona física donada d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la
Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.

3/ Com accedir a l’ajut.
– Acreditant pèrdues econòmiques en el mes de març del 2020 en comparació amb el
mateix mes de març del 2019. En el cas de persones amb una antiguitat al RETA
inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de
l’alta.

4/ Limitació.
– Aquest ajut s’atorgarà pel procediment de concurrència competitiva fins a
l’exhauriment de la partida pressupostària que s’hi destini, i serà incompatible amb
qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.
– No està adreçat a: Treballadors autònoms socis de societats mercantils, cooperatives o
societats laboral, treballadors autònoms col·laboradors, membres d’òrgans
d’administració de societats, així com familiars de socis i religiosos.

5/ Quan demanar-ho
– A partir de l’1 d’abril del 2020.

6/ Com demanar-ho.
– Telemàticament a través d’un enllaç que s’activarà properament a la pàgina web
treball.gencat.

7/Quantitat a percebre.
– Fins a un màxim de 2.000 euros. L’import es decidirà amb la documentació
acreditativa de les pèrdues econòmiques per mitjà de la presentació de documents
oficials que ho demostrin.