MARÇ 2020

Coronavirus: Mesures urgents del Govern Espanyol


En el BOE publicat el 18 de març de 2020 s’hi inclouen un conjunt de mesures per paliar els efectes econòmics i socials del coronavirus. En aquest recull de mesures, s’hi inclouen diferents actuacions relacionades amb:

 • Ajudes Socials
 • Desenvolupament Laboral
 • Hipoteques
 • Treballadors autònoms
 • Telecomunicacions
 • Contractació Laboral
 • Atur
 • Ajudes econòmiques per empreses i autònoms.
 • Investigació

Seguidament us presentem un resum d’aquest conjunt d’actuacions que inclòu el Real Decret-llei 8/2020, de 17 de març., amb la voluntat de sintetitzar i facilitar l’anàlisi i la lectura dels apartat que siguin del teu interès:

 

AJUDES SOCIALS

CAPÍTOL 1 – Mesures de recolzament als treballadors, famílies i col·lectius vulnerables. (pag. 12)

Art. 1 – Concessió d’un suplement de crèdit en el pressupost del “Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030” per finançar un Fons Social Extraordinari destinat exclusivament a les conseqüències socials del COVID-19 (pag. 12)
Art.2 – Distribució del Fons social Extraordinari entre les comunitat autònomes i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. (pag.13)

Art.3 – Destí del superàvit de les entitats locals corresponent a 2019 i aplicació al 2020 de la disposició addicional setzena del text refós de la “Llei reguladora de les Hisendes Locals” (pag.13)
Art.4 – Garantia de subministrament d’aigua i energia a consumidors vulnerables. (pag.14)

 

LABORAL

Art.5 – Caràcter preferent del treball a distància (pag. 15)
Art.6 – Dret d’adaptació de l’horari i reducció de jornada (pag. 15)

 

HIPOTEQUES

Art.7 – Moratòria de deute hipotecari per l’adquisició de domicili habitual. (pag. 16)
Art. 8 – Àmbit d’aplicació de la moratòria de deute hipotecari per l’adquisició de domicili habitual. (pag. 17)
Art. 9 – definició de la situació de vulnerabilitat econòmica. (pag. 17)
Art. 10. Fiadors, avaladors i hipotecants no deutors. (p.18)
Art. 11 – Acreditació de les condicions subjectives. (pag.18)
Art. 12 – Sol·licitud de moratòria sobre els deutes hipotecaris immobiliaris. (pag. 18)
Art. 13 – Concessió de la moratòria (p. 19)
Art. 14 – Efectes de la moratòria (pag. 19)
Art. 15 – Inaplicació d’interessos moratoris. (pag. 19)
Art. 16 – Conseqüències de l’aplicació indeguda pel deutor de les mesures per la reestructuració del deute hipotecari immobiliari. (pag. 19)

 

TREBALLADORS AUTÒNOMS

Art. 17 – Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als afectats per declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. (pag. 19)

 

TELECOMUNICACIONS

Art. 18 – Garantia de manteniment dels serveis de comunicacions electròniques i la connectivitat de banda ampla. (pag. 20)
Art. 19 – Garantia de prestació del servei universal de telecomunicacions. (pag. 21)
Art. 20 – Suspensió de la portabilitat
Art. 21 – Interrupció del termini per la devolució de productes durant la vigència de l’estat d’alarma (pag. 22)

 

CONTRACTACIÓ LABORAL

CAPÍTOL 2 – Mesures de flexibilització dels mecanismes d’ajust temporal d’activitat per evitar acomiadaments. (pag. 21)
Art. 22 – Mesures excepcionals en relació amb tots els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major. (pag. 21)
Art. 23 – Mesures excepcionals en relació amb tots els procediments de suspensió i reducció de jornada per causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció. (pag. 22)
Art. 24 – Mesures extraordinàries en matèria de cotització en relació als procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major relacionats amb el COVID-19. (pag. 23)

 

ATUR

Art. 25 – Mesures extraordinàries en matèria de protecció per atur en aplicació dels procediments referits en els articles 22 i 23. (p. 23)
Art. 26 – Limitació temporal dels efectes de la prestació extemporània de sol·licituds de prestacions per atur. (p.25)
Art. 27 – Mesures extraordinàries relatives a la pròrroga del subsidi per atur i a la declaració anual de rendes. (p.25)
Art. 28 – Plaç de duració de les mesures previstes al Capítol II (pag. 25)

 

AJUDES ECONÒMIQUES PER EMPRESES I AUTÒNOMS

 

CAPÍTOL 3 – Garantia de liquidesa per sostenir l’activitat econòmica davant les dificultats transitòries conseqüència de la situació (pag. 26)

 

SeccIó1 – Línia d’avals per les empreses i autònoms per pal·liar els efectes econòmics del COVID-19 i ampliació del límit d’endeutament net del ICO.

Art. 29 – Aprovació d’una línia per la cobertura a conte de l’Estat de finançament atorgada per entitats financeres a empreses i autònoms. (pag. 26)

 

Secció 2 – Ampliació del límit d’endeutament net del ICO amb la finalitat d’augmentar els imports de les Línies ICO de finançament a empreses i autònoms. (pag. 26)

Art. 30 – Ampliació del límit d’endeutament net del ICO amb la finalitat d’augmentar les Línies ICO de finançament a empreses i autònoms. (pag. 26)
Art. 31 – Línia extraordinària de cobertura asseguradora. (pag. 26)

Art. 32 – Atribució de competències pel despatx duaner. (pag. 27)

Art. 33 – Suspensió de terminis en l’àmbit tributari. (pag. 28)

Art. 34 – Mesures en matèria de contractació pública per pal·liar les conseqüències del COVID 19. (pag. 29)

Art. 35 – Mesures financeres dirigides als titulars d’explotacions agràries que hagin subscrit préstecs com conseqüència de la situació de sequia de 2017. (pag. 33)
 

INVESTIGACIÓ

CAPÍTOL IV – Mesures de recolzament a la investigació del COVID-19
Art. 36 – Mesures laborals excepcionals en l’àmbit de les entitats públiques integrants del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació. (pag. 33)
Art. 37 – concessió de crèdits extraordinaris en el pressupost del Ministeri de Ciència i innovació en relació amb la investigació científica en l’àmbit del Coronavirus COVID-19
Art. 38 – Regles relatives a les aportacions dineràries efectuades per l’institut de Salut Carles III i el Consell Superior d’Investigacions Científiques per la investigació científica i tècnica derivada de l’emergència sanitària causada pel coronavirus COVID-19. (pag. 35)
 

ALTRES MESURES

CAPÍTOL V – Altres mesures de flexibilització (pag. 36)
Art. 39 – Règim especial de convenis relacionats amb el COVID-19. (pag. 36)
Art. 40 – Mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de Dret privat (pag. 36)
Art. 41 – Mesures extraordinàries aplicables al funcionament dels òrgans de govern de les Societats Anònimes Cotitzades. (pag. 37)
Art. 42 – Suspensió del termini de caducitat dels seients del registre durant la vigència del real decret de declaració d’estat d’alarma.
Art. 43 – Termini del deure de sol·licitud de concurs. (pag. 39)

 

PLAN ACELERA (pag. 46)

 1. Mesures de recolzament per accelerar el procés de digitalització de les pimes des de l’assessorament i la formació. (pag. 46)
 2. Mesures de recolzament a la creació de solucions tecnològiques per la digitalització de les pimes. (pag. 46)
 3. Mesures de recolzament financer per la digitalització de les pimes. (pag. 46)