NOVEMBRE 2020

Cupons a la Internacionalització (2ª Conv.)


El Departament d’empresa i coneixement posa en marxa la 2a fase de cupons a la internacionalització.

El termini serà de 15 dies a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC i en format de concurrència no competitiva, és a dir, fins a exhaurir pressupost.

 

Article 1: Objecte:

Obrir la segona convocatòria per a l’any 2020 dels ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització.

Article 2: Recurs:

Aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot impugnar davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació, sens perjudici que, potestativament, es vulgui interposar recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa  administrativa i amb l’article 77 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, respectivament.

Article 3: Bases reguladores:
Les bases reguladores aplicables a aquesta segona convocatòria són les establertes a la Resolució EMC/1655/2020, de 8 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització (DOGC núm. 8184 de 23.7.2020).

 

Article 4: Aplicació pressupostària i import
4.1. La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts és de 100.000,00 euros, aplicats a la partida pressupostària D/7025/4700001/662.
4.2. Aquests imports es podran ampliar mitjançant una resolució del/de la Conseller/a delegat/da d’ACCIÓ.
4.3. L’atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva d’atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Article 5: Sol·licituds i termini de presentació
5.1. El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies a comptar des de les 00:00 hores de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC o fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts.
5.2. El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva, i les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s’hagin efectuat les verificacions oportunes, i fins exhaurir el pressupost, de conformitat amb allò que s’estableix a la base 7 de l’annex 1 de les bases reguladores d’aquests ajuts.

Article 6: Òrgans competents per a la tramitació
6.1. L’òrgan instructor serà l’encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades. L’òrgan competent per a la instrucció del procediment serà la persona que ocupi el càrrec de Direcció de la Unitat d’Internacionalització d’ACCIÓ.

6.2. A la vista de l’expedient, i una vegada comprovat que la sol·licitud compleix els requisits per ser beneficiària d’aquest ajut, l’òrgan instructor elaborarà un informe en el qual es concretin els resultats de les comprovacions efectuades.

Article 7: Òrgans competents per a la resolució d’ajuts i recursos
7.1 L’òrgan competent per dictar resolució d’atorgament o de denegació de l’ajut és el/la Conseller/a Delegat/da d’ACCIÓ, o bé qui per delegació correspongui.
7.2 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
7.3 La resolució ha de ser degudament motivada i ha d’incloure, com a mínim, la identificació de l’entitat sol·licitant, l’import i s’escau el percentatge subvencionat del cost de l’activitat i el seu caràcter de minimis fent referència al Reglament (CE) 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la UE als ajuts de minimis.
7.4 La resolució es notificarà a la persona interessada mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat) sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics de notificació. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.
7.5 En el cas que l’òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de sis mesos, s’entendrà que la sol·licitud s’ha desestimat d’acord amb l’article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
7.6 Contra la resolució d’atorgament o de denegació dels ajuts, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs potestatiu de reposició davant el/la conseller/a delegat/da d’ACCIÓ en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb el preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i l’article 77 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; o directament recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la seva publicació/notificació, de conformitat amb l’article 46 i l’article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Per més informació empresa@adbergueda.cat