GENER 2021

El Govern aprova la Llei APEU


El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat la Llei 15/2020, del 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU).

 

En el nostre Butlletí PAE núm. 529 ja us informàvem que al juliol el Govern va presentar l’Avantprojecte de Llei de les APEU. Finalment el Parlament va aprovar el passat 18 de desembre, amb el suport del 88% de la Cambra, la Llei de les Àrees de Promoció Econòmica i Urbana (APEU), una eina de promoció i millora de la competitivitat de les àrees econòmiques basada en la col·laboració publicoprivada.

 

L’objectiu de la llei, impulsada per Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Coneixement, és establir les bases d’un nou model de gestió basat en la col·laboració publicoprivada en àrees de concentració d’activitat econòmica.

 

L’activitat que duran a terme les APEUs beneficiarà els espais públics i els interessos generals de la ciutat i és per això que, tot i ser gestionades per entitats de base privada, es constitueixen sota la tutela pública del municipi per al compliment d’aquestes finalitats públiques.

 

És precisament aquest interès públic el que justifica que, un cop acordada i aprovada per tots els agents la creació de l’APEU, s’estableixi un règim d’adscripció obligatòria i un finançament basat en contribucions de naturalesa obligatòria.

 

Els destinataris de la llei són els titulars d’activitats econòmiques d’una àrea determinada amb concentració d’establiments comercials, industrials, logístics i de serveis, a l’abast dels quals es posa una nova classe d’entitat, per ajudar-los a millorar el seu entorn.

 

La llei també va dirigida als ajuntaments, als quals correspon autoritzar i controlar la creació de les APEUs per dinamitzar certes zones, amb els consegüents beneficis per als interessos generals del municipi, que complementaran les actuacions de caràcter dinamitzador de les administracions públiques locals.

 

En aquest sentit, la llei inclou especialitats per a la creació i gestió de les APEUs a Polígons d’Activitat Empresarial (PAEs), per tal d’adaptar-la a la naturalesa industrial d’aquestes zones. En el títol II es regulen les especificitats de les APEU en els polígons d’activitat econòmica.

 

Aquí la llei reconeix la singularitat dels polígons d’activitat econòmica, preferentment els destinats a ús industrial i logístic que per la tipologia d’activitats empresarials, per la dimensió dels espais en què aquestes es desenvolupen i per la diferent necessitat dels nivells de servei i subministrament que requereixen, fan imprescindible una ordenació i una classificació específiques.

 

Per aquest motiu, es regulen aspectes específics de les APEU en els polígons d’activitat econòmica, concretament tot el que té a veure amb la definició de polígon, nau i parcel·la
sense construcció, amb els elements que integren el pla i el seu àmbit d’actuació, amb la determinació de la superfície computable i les quotes, amb el procediment d’inscripció específic i amb la classificació dels polígons d’activitat econòmica d’acord amb llurs característiques i amb els atributs que es consideren necessaris per a dur a terme aquesta classificació.