GENER 2021

Finançament al desenvolupament industrial


S’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts en forma de bonificació dels  interessos d’operacions de préstec per al finançament de projectes d’inversió i desenvolupament industrial.

 

Empreses beneficiàries

2.1 Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses industrials i de serveis a la producció l’activitat principal de les quals estigui inclosa en la Classificació catalana d’activitats  econòmiques (CCAE) que es detalla a l’annex 2. En ambdós casos hauran de tenir la seu social o seu operativa a Catalunya, o bé ser de nova implantació.

Les empreses de serveis a la producció també hauran d’acreditar que el sector industrial representi més del 50% de la seva xifra de negoci.

2.2 Excepcionalment poden ser beneficiàries d’aquests ajuts aquelles altres empreses industrials no incloses en la base 2.1 que acreditin un projecte d’inversió de diversificació, reconversió industrial o nova implantació.

 

Quantia dels ajuts i les condicions dels préstecs

Els ajuts consistiran en la bonificació d’interessos d’un préstec concedit per l’Institut Català de Finances (ICF), d’acord amb els pactes que figuren al Text refós del Conveni de col·laboració entre el Departament d’empresa i Coneixement i l’Institut Català de Finances per a la creació d’una línia de préstecs bonificats de projectes d’inversió i desenvolupament industrial, de 27 de febrer de 2020. Prèviament a la formalització del préstec per part de l’Institut Català de Finances, la Direcció General d’Indústria (DGI) haurà d’emetre un dictamen respecte de l’elegibilitat industrial del projecte.

L’interès dels préstecs serà de l’EURIBOR a dotze mesos més el 2%, i sobre aquest tipus d’interès s’aplicarà una bonificació de fins a un màxim del 2% de l’interès resultant aplicable. L’import bonificat s’especificarà en la resolució corresponent d’atorgament de l’ajut.

Amb caràcter general, mínim de 200.000,00 euros per a pimes i de 800.000,00 euros per a grans empreses, imports corresponents a la corresponsabilitat mínima exigida a les empreses beneficiàries de finançar el 20% de les inversions elegibles (250.000,00 euros en cas de pimes, i 1.000.000,00 d’euros en cas de grans empreses). L’import del préstec no podrà superar el 80% de l’import de l’actuació subvencionable.

El termini màxim d’amortització serà de deu anys, amb possibilitat d’un període de carència d’amortització de capital de fins a dos anys, inclòs en aquest termini.

Les garanties seran les considerades suficients a criteri de l’Institut Català de Finances.

Seran elegibles els projectes d’inversió i desenvolupament industrial que comportin una despesa mínima d’1.000.000,00 d’euros en el cas de grans empreses, o de 250.000,00 euros en el de les pimes.

 

Sol·licituds i documentació

Les sol·licituds s’han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que estarà a disposició de les empreses beneficiàries al web de l’ICF (www.icf.cat), juntament amb la documentació que preveu la base 7.3.
La identificació de la persona sol·licitant es farà pels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a l’adreça  http://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signaturaelectronicaseu.html. 

 

Per més informació a www.icf.cat i empresa@adbergueda.cat