GENER 2021

Modificació llei APEU


En l’anterior butlletí us anunciàvem l’aprovació el 22 de desembre del 2020 de la Llei 15/2020 de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU).

 

El dia 12 de gener s’ha aprovat un Decret Llei 3/2021 que modifica bàsicament l’article 10 de la Llei que entrava en contradicció amb l’article 5.1.c i per tant originava una incongruència de la norma en no establir un procediment de delimitació de les APEU quan la iniciativa de creació correspon a l’ajuntament i que de fet, podia suposar dificultar, sinó impossibilitar, la constitució d’algunes d’aquestes àrees, en perjudici dels objectius de la Llei.

 

En aquest sentit, el text del Decret Llei afegeix un apartat 3 a l’article 10 amb la finalitat de

regular el procediment de delimitació de les APEU quan la iniciativa correspon als ajuntaments, atenent a les peculiaritats d’aquests ens locals:

  1. Quan la iniciativa per delimitar una àrea de promoció econòmica urbana l’exerceix l’ajuntament el

procediment que cal seguir és el següent:

  1. L’ajuntament ha de sotmetre directament el projecte de delimitació de l’àrea de promoció econòmica urbana, amb el contingut que es detalla a l’article 6 d’aquesta Llei, a informació pública.

 

  1. Els titulars del dret de possessió dels locals afectats pel projecte de l’ajuntament podran proposar la constitució d’un grup de treball, que s’ha d’ajustar a les característiques detallades en l’apartat 1.b) d’aquest article, i designar els representants que n’hauran de formar part. En cas contrari l’òrgan competent de l’ajuntament ha de valorar les al·legacions presentades i ha de presentar un text refós del projecte.

 

  1. El text refós del projecte acordat s’ha de sotmetre a votació de totes les persones titulars del dret de possessió dels locals que d’acord amb l’article 5.2 d’aquesta Llei formen part de l’àrea delimitada, seguint amb el procediment dels apartats 1.f) i següents d’aquest article.

 

Podeu accedir al Decret Llei 3/2021 en aquest enllaç