JULIOL 2018

Nova Llei de Contractes Publics


Com impacte la nova llei de contractes al sector públic a les empreses

A partir del dia 9 de setembre de 2018 entra en vigor l’obligació d’inscripció de les empreses licitadores en els registres oficials de licitadors (a Catalunya, el RELI), per participar en els procediments oberts simplificats, establerta en l’article 159.4.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

 

És a dir que totes aquelles empreses que vulguin optar a presentar-se en concursos públics  (licitacions) per vendre els seus productes o serveis a l’administració pública, cal que a partir del 9 de setembre estiguin registrades al RELI.

 

Si sou empresa o empresari individual, nacional o estranger, podeu contractar amb l’Administració.

 

Les empreses interessades en participar en els processos de contractació pública es poden inscriure als Registres Públics de Licitadors fet que els permetrà estalviar temps i diners a l’hora d’enviar reiteradament la mateixa documentació per a diferents licitacions i en els casos dels procediments oberts simplificats serà d’obligat compliment a partir del 9 de setembre.

 

 

Nova llei de contractes al sector públic

Consulta la Llei

El 9 de març de 2018 va entrar en vigor la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, (LSCP). La nova LCSP introdueix nombroses i importants novetats respecte del règim vigent.

 

Aquesta situació portarà a les administracions públiques a obrir més processos de contractació pública per l’adquisició de serveis, obres i subministraments.

 

 

Què és i com funciona una licitació?

 

Més informació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores

 

 

JORNADA EXPLICATIVA

Per explicar el funcionament i procediments de tot aquest nou marc normatiu, organitzarem una sessió informativa, el 19 de setembre de 2018 de 10.00 a 14.00 hores, a la sala d’exposicions del Casino de Berga.

 

La sessió anirà enfocada als nous procediments i tràmits que han de conèixer les empreses que vulguin contractar amb l’administració pública, concórrer a licitacions, etc.

 

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ

  •     En què consisteixen els concursos públics?
  •     Quines tipologies hi ha?
  •     El plec de condicions administratives
  •     El plec de condicions tècniques
  •     La documentació administrativa
  •     La solvència tècnica i econòmica
  •     Integració de solvència i la UTE
  •     Procés de presentació. Els sobres.
  •     Què cal tenir en compte per presentar l’oferta econòmica. La baixa temerària.