NOVEMBRE 2020

Subvencions de recerca industrial


 

Recentment s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8264, de 5 de novembre de 2020, ha sortit publicada la RESOLUCIÓ EMC/2710/2020, de 28 d’octubre, per la qual es modifica la Resolució EMC/1767/2020, de 17 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 de la línia de subvencions a nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d’Economia Circular, específicament en l’àmbit dels residus (ref. BDNS 515637).

 

 Resum:

Article 1

Es modifica l’article 4.1 de la Resolució EMC/1767/2020, de 17 de juliol (DOGC núm. 8183 de 22.7.2020), que obre la convocatòria per a l’any 2020 de la línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d’Economia Circular, específicament en l’àmbit dels residus., que queda redactat de la següent manera:

 

“4.1. La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts és de 1.750.000,00 euros, aplicats a la partida pressupostària D/7025/7700001/574/D…”

 

Detall:

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA
RESOLUCIÓ EMC/2710/2020, de 28 d’octubre, per la qual es modifica la Resolució  MC/1767/2020, de 17 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 de la línia de subvencions a nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d’Economia Circular, específicament en l’àmbit dels residus (ref. BDNS 515637).

La Resolució EMC/1653/2020, de 8 de juliol (DOGC núm. 8175 de 13.7.2020) aprova les  bases reguladores de la línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d’Economia Circular, específicament en l’àmbit dels residus.

La Resolució EMC/1767/2020, de 17 de juliol (DOGC núm. 8183 de 22.7.2020) obre la convocatòria per a l’any 2020 de la línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d’Economia Circular, específicament en l’àmbit dels residus.

Atès que a l’article 4.1 de la Resolució de convocatòria s’estableix que la quantitat destinada a aquesta línia d’ajuts és de 1.500.000,00 euros.
Atès que a l’article 4.2 de la Resolució de convocatòria s’estableix que aquests imports es podran ampliar mitjançant una resolució del/de la Conseller/a delegat/a d’ACCIÓ.

Atès que ACCIÓ disposa del pressupost necessari per dur a terme una ampliació de l’import destinat a l’atorgament d’aquests ajuts, degudament autoritzada pel consell d’administració d’ACCIÓ en data 16 d’octubre de 2020.

Vist l’informe previ de l’Assessoria Jurídica, i en ús de les atribucions que em són conferides,
RESOLC:

Article 1
Es modifica l’article 4.1 de la Resolució EMC/1767/2020, de 17 de juliol (DOGC núm. 8183 de 22.7.2020), que obre la convocatòria per a l’any 2020 de la línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d’Economia Circular, específicament en l’àmbit dels residus., que queda redactat de la següent manera:

“4.1. La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts és de 1.750.000,00 euros, aplicats a la partida pressupostària D/7025/7700001/574/D, que es distribueixen de la següent manera:

– 1.050.000,00 € per a projectes de R+D on el producte/servei/tecnologia podrà ser utilitzat dins del procés productiu del propi sol·licitant (definits a l’apartat a) de la base 4.1 de las bases reguladores).

– 700.000,00 € per a projectes de R+D on el producte/servei/tecnologia dissenyat és per implantar a un tercer (definits a l’apartat b) de la base 4.1 de les bases reguladores).
En el cas d’existència de sobrant en una de les tipologies de projectes, aquest sobrant es podrà utilitzar per concedir ajuts als projectes de l’altra tipologia”.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Resolució entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.