GENER 2021

Subvencions economia circular


Resolució TES/3250/2020, de 10 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de subvencions per a projectes de foment de l’economia circular.

 

Projectes subvencionables

 • Classe A. Projectes d’implementació en el mercat de nous productes o serveis.
 • Classe B. Projectes d’obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis.

 

Tipus de projectes subvencionables de les classes A i B:

 

 1. Ecodisseny de productes o serveis que promoguin més eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua i l’energia amb una millora de les prestacions ambientals i una reducció de l’impacte ambiental en tot el seu cicle de vida.
  S’inclouen també dins de la categoria d’ecodisseny els projectes d’introducció al mercat de nous productes que no incorporen, ja que han estat substituïdes, substàncies extremadament preocupants (SEP) segons la llista SEP i l’Annex XIV del reglament REACH, o substàncies restringides de l’Annex XVII del reglament REACH per a l’ús restringit de la substància.
  No són actuacions subvencionables els projectes que se centrin exclusivament en la reducció de residus en l’etapa de fabricació.

 

 1. Nous models de negoci que afavoreixin l’eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.).

 

 1. Reutilització, preparació per a la reutilització, manteniment i reparació de productes i d’altres vies per allargar la vida útil dels productes i dels seus components. Aprofitament alimentari.

 

 1. Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d’aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take-backschemes).

 

 1. Remanufactura.

 

 1. Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua.

 

 1. Noves aplicacions de materials reciclats.

 

No són actuacions subvencionables els projectes de nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no es valoritzen, o que augmentin el rendiment o la qualitat d’operacions de valorització de residus de tercers, o de mineria d’abocadors per a la recuperació de materials. (Aquestes actuacions se subvencionen a través de la línia anual d’ajuts per a projectes de prevenció i reducció de residus industrials, actualment tancada.)

 

Classe C. Estudis sectorials amb accions de comunicació per a associacions empresarials o sindicals.

 

Es consideren dins d’aquesta classe els projectes que inclouen l’elaboració d’estudis sobre el potencial de l’economia circular, ja sigui a nivell sectorial o bé territorial, així com les accions de comunicació que en derivin (campanyes, jornades, etc.).

 

Les classes són excloents entre elles. Un mateix projecte no pot ser una combinació de les classes A, B o C.

 

Beneficiaris

Poden optar a les subvencions els següents beneficiaris, sempre que tinguin almenys un establiment operatiu ubicat a Catalunya:

 

Projectes de classe A o B:

 

Empreses privades i agrupacions d’empreses privades.

 

Projectes de classe C:

 

La sol·licitant promotora ha de ser o una organització empresarial que tingui com a finalitat representar els interessos d’un sector empresarial, sempre que sigui de naturalesa privada i amb personalitat jurídica pròpia, o bé un sindicat.

 

L’empresa beneficiària o les empreses agrupades beneficiàries són les responsables de justificar els treballs i de portar a terme l’activitat subvencionada.

 

Una mateixa organització beneficiària pot ser promotora o sòcia en un màxim de dos projectes.

 

Caràcter incentivador

No seran subvencionables les actuacions iniciades amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.

 

Import subvencionable

L’import de l’ajut serà d’un màxim del 75% de les despeses objecte de l’ajut per a pimes, o del 50% si el beneficiari no és una pime, amb un màxim de 50.000 euros per projecte en el cas de projectes de les classes A o B, i de 25.000 euros per projecte per a la classe C.

 

Terminis

 • Sol·licitud:

 

El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació que recull la base 8, està obert fins al 19 de febrer de 2021.

 • Execució:

 

El termini màxim per a l’execució de les actuacions objecte de la subvenció serà de 24 mesos a comptar des de la data de la resolució d’atorgament de la subvenció.

 

Adjuntem l’enllaç web a la Resolució TES/3250/2020, on podeu consultar la documentació que cal presentar amb la sol·licitud (base 8).

 

Font: PIMEC

Contacte per més informació: empresa@adbergueda.cat 

RESOLUCIO