NOVEMBRE 2020

Subvencions Industria 4.0


Convocatòria Indústria 4.0 a través de la Cambra de Comerç de Barcelona per a la transformació digital de les pimes industrials de Barcelona, a través de la prestació de serveis d’assessorament i de la concessió d’ajudes econòmiques, com a mesura per fer front a l’impacte econòmic del COVID-19

Fins el 22 de desembre de 2020 es podran sol·licitar ajuts per al desenvolupament de plans de suport a la incorporació de TIC en empreses industrials de Barcelona, en el marc del Programa Industria 4.0. Els ajuts estan cofinançats en un 50% pel programa FEDER.

 

Aquest programa té com a objectiu implantar tecnologies habilitadores per impulsar l’evolució del Sector industrial cap a la denominada Indústria 4.0. Es tracta, en definitiva, de contribuir a la transformació digital de les PIME, microempreses i autònoms, com a mesura de suport enfront de l’impacte econòmic derivat de la crisi del COVID-19 a les PIME, millorant la seva competitivitat i aconseguint una reactivació de la seva activitat que derivi en un creixement econòmic sostingut a mig termini.

 

Els potencials beneficiaris són pimes, micropimes i persones inscrites en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Barcelona.

 

Dels sectors industrials següents:

  • Indústries extractives
  • Indústria manufacturera (CNAE del 10 al 33)
  • Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat
  • Subministrament d’aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació

 

El Programa es materialitza a través de les següents accions de suport directe:

 

  1. Fase I: Diagnòstic Assistit en Indústria 4.0 – Consisteix en la realització d’un anàlisis exhaustiu, per part d’un tutor cameral especialitzat, que permet identificar les necessitats tecnològiques i de innovació, que poden convertir-se en oportunitats de millora per a l’evolució cap a un posicionament en la Industria 4.0. de l’empresa, tant a nivell intern com a nivell extern. El procés de diagnosis finalitza identificant possibles actuacions de millora a través del desenvolupament de solucions innovadores i de la implantació de tecnologies a nivell de gestió, producció, logística, màrqueting i comercialització.

 

  1. Fase II: Ajuts econòmics per a la implantació – amb un pressupost de 100.000,00€. El percentatge màxim d’ajut a percebre per cada empresa a la fase II serà del 40% de la inversió realitzada sobre una despesa màxima elegible de 20.000 €, de manera que la quantia màxima de l’ajut serà de 8.000 €.

 

 

El pressupost màxim de execució del Programa Indústria 4.0 amb càrrec a aquesta convocatòria és de 109.660,00 euros, en el marc del “Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020”.

 

 

Podeu consultar tota la informació i requisits de la convocatòria al següent enllaç: https://sede.camara.es/sede/barcelona/tramites/TR0000003103

 

Període de presentació de sol·licituds: entre el 17/11/2020 a partir de les 12h i el 22/12/2020, fins les 12h.