MAIG 2017

Subvencions per projectes d' EC per a PIMES


L’Agència de Residus de Catalunya ha obert una línia de subvencions dotada en 1 milió d’euros. L’import de l’ajut serà d’un màxim del 75% de les despeses objecte de l’ajut per a pimes, amb un màxim de 30.000 euros per projecte.

 

Tipologia de projectes subvencionables: ecodisseny de productes o serveis, la reutilització de productes, els serveis de retorn de productes usats, la simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials, noves aplicacions de materials reciclats, nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus o que augmentin el rendiment d’operacions existents de valorització de residus de tercers.

 

Despeses subvencionables: a) Les analítiques i els assajos directament relacionats amb la qualitat ambiental del producte o servei o la seva aptitud per a l’ús. b) El lloguer d’equips. c) La compra d’equips, serà subvencionable el cost imputable al termini d’execució del projecte, el qual haurà d’estar degudament justificat. d) Els costos de consumibles i materials. e) El personal propi: exclusivament les persones i el temps dedicat a la coordinació i execució del projecte subvencionat. f) Les activitats de consultoria i/o enginyeria o altres serveis que siguin necessaris per a l’execució del projecte. g) L’elaboració de l’informe de resultats de viabilitat tecnicoeconòmica ambiental.
h) Despeses indirectes. Podran ser subvencionables les despeses generals i els costos indirectes fins a un màxim del 5% del pressupost total subvencionable del projecte, sense necessitat de justificació.

 

Termini per la presentació de propostes finalitza el 26 de juny de 2017.

 

Es tracta d’una gran oportunitat per posar en marxa iniciatives que us permetin un millor ús dels recursos, una millora ambiental i molt probablement un estalvi econòmic. Creus que pot plantejar-se alguna iniciativa a la teva empresa? Assisteix a la jornada tècnica d’economia circular en pimes on s’explicaran i detallaran aquestes subvencions.

 

 

Inscriu-te a http://www.adbergueda.cat/tramits.php?recurs_id=111&categoria= o trucans 93 824 77 00 ext. 207.