MAIG 2018

Subvencions Projectes Economia Circular


Subvencions per a projectes de foment de l’economia circular

 

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – Agència de Residus de Catalunya

 

 

Objecte

Obrir la convocatòria de subvencions per a l’any 2018 en règim de concurrència competitiva destinada al foment de l’economia circular.

 

Beneficiaris

les empreses privades i agrupacions d’empreses privades que tinguin almenys un establiment operatiu ubicat a Catalunya.

 

 

Accions subvencionables

Classe A. Projectes d’implementació en el mercat de nous productes o serveis

Classe B. Estudis d’obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis

1. Ecodisseny de productes o serveis que promogui una major eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua al llarg del cicle de vida. Exemples: productes desmaterialitzats, multifuncionals, fabricats amb materials reciclats, de llarga vida, reparables, reciclables, modulars i actualitzables, etc.

2. Nous models de negoci que afavoreixin l’eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.)

3. Reutilització i reparació de productes.

4. Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d’aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take-back schemes).

5. Remanufactura.

6. Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua.

7. Noves aplicacions de materials reciclats.

8. Nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no s’estan valoritzant, o que augmentin el rendiment i/o la qualitat d’operacions existents de valorització de residus de tercers.

9. Mineria d’abocadors per a la recuperació de materials.

 

Despeses subvencionables

En concret, es consideren despeses i inversions subvencionables:

a) El cost laboral del personal propi: exclusivament les persones i el temps dedicat a la coordinació i execució del projecte subvencionat.

b) Els costos de consumibles i materials, excepte les matèries primeres usades per a la fabricació en sèrie de productes.

c) Les analítiques i els assajos directament relacionats amb la qualitat ambiental del producte o servei o la seva aptitud per a l’ús.

d) El lloguer d’equips.

e) La compra d’equips, només en el cas de projectes de classe A. Només serà subvencionable el cost d’amortització imputable al termini d’execució del projecte, el qual haurà d’estar degudament justificat. El beneficiari haurà de destinar els equips a la finalitat per a la qual s’ha concedit la subvenció durant un període mínim de 5 anys.

f) Les activitats de consultoria i/o enginyeria o altres serveis que siguin necessaris per a l’execució del projecte, inclosa l’elaboració de l’informe de resultats de viabilitat tecnicoeconòmica ambiental, si s’escau.

g) El cost de la revisió del compte justificatiu per un auditor, fins a un import màxim del 5% del pressupost total subvencionable amb un límit de 1.000 euros.

h) Despeses indirectes. Podran ser subvencionables les despeses generals i els costos indirectes fins a un màxim del 5% del pressupost total subvencionable del projecte, sense necessitat de justificació.

 

 

Quantia

L’import de l’ajut serà d’un màxim del 75% de les despeses objecte de l’ajut per a pimes, o del 50% si el beneficiari no és una pime, amb un màxim de 30.000 euros per projecte.

 

 

Termini de presentació

Dos mesos a comptar des de la publicació d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Normativa