JUNY 2018

Subvencions Start-Up's


 Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7649, de data 25 de juny de 2018, surt publicada l’ORDRE EMC/81/2018, de 18 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en el marc del programa Catalunya Emprèn, de subvencions del Programa primer per a empreses emergents (start-ups).

 

Base 1. Objecte:

L’objecte d’aquestes bases és regular les condicions i el procediment que han de regir la concessió, en el marc del programa Catalunya Emprèn, de les subvencions del Programa primer a empreses emergents (startups) que es trobin en estadis molt inicials de desenvolupament, i que definim com a empreses preemergents (prestartup), que s’hagin constituït dins l’any previ a la data de presentació de la sol·licitud.

 

Base 2. Entitats beneficiàries:

Podran ser entitats beneficiàries d’aquestes subvencions del Programa primer, les empreses emergents (startups) constituïdes sota la forma jurídica de societat de responsabilitat limitada o societat anònima i que provinguin o actuïn en algun d’aquests àmbits:

 

  1. a) Que siguin una empresa emergent industrial.
  2. b) Que siguin una empresa emergent de l’àmbit de les cadenes de blocs(Blockchain).
  3. c) Que tinguin el seu origen en treballs acadèmics.
  4. d) Que hagin participat en el Programa primer d ela Generalitat.

 

Base 5. Quantia:

5.1 La quantia màxima d’aquesta subvenció serà d’un import de 10.000,00 euros, sempre que aquesta quantitat sigui inferior o igual al cost del projecte presentat.

 

Base 6. Sol·licitud i documentació:

6.1 Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les entitats interessades al Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

 

6.2 Les entitats interessades presentaran les sol·licituds per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveu les bases, per mitjà del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

 

La identificació de la persona sol·licitant es farà per mitjà dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html

 

El termini de presentació de sol·licituds s’establirà en la convocatòria corresponent.